Terms of Use

Настоящите Условия за ползване регулират използването от Ваша страна на https://villasintica.com/ (наричано по-долу „Уебсайта“/„Интернет страницата“) и представляват условия за използването на Уебсайта и услугите, предлагани на https://villasintica.com/. Поради това е необходимо да ги прочетете внимателно и в случай че не сте съгласни с тях или част от тях, да преустановите незабавно използването на Интернет страницата.

Какво представлява https://villasintica.com/?

https://villasintica.com/ е официалният уебсайт на Вила Синтика, луксозен хотел, заплитащ в себе си многоликостта на регион с невероятен средиземноморския дух.

https://villasintica.com/ е собственост и се администрира от „Вила Синтика“ АД, ЕИК 204633489, със седалище и адрес на управление в гр. Сандански, п. к. 2800, ж. к. Промишлена зона, местност Соколовец.

Предмет на настоящите условия.

Настоящите условия уреждат отношенията между „Вила Синтика“ АД, ЕИК 204633489 („Вила Синтика“, „Ние“, „Нас“) и посетителите на Уебсайта („Потребители“, „Посетители“, „Вие“, „Вас“).

С използването на Уебсайта, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Условия за ползване, съгласявате се с тях и се задължавате да ги спазвате.

В случай че не сте съгласни с настоящите Условия за ползване или с част от тях, следва да преустановите използването на Уебсайта.

Ако някоя клауза на настоящите условия бъде обявена за нищожна чрез решение на съответната юрисдикция, останалите клаузи ще останат в сила.

Интелектуална собственост.

Информацията на Уебсайта ни, включително, но не само, снимки и графични изображения, текстове, статии, както и софтуерът и базите данни на Уебсайта са обект на интелектуална собственост. Всички права върху обектите на интелектуална собственост принадлежат на Вила Синтика или са уредени с трети лица.

Вила Синтика Ви дава правото да използвате, чрез копиране и разпространяване, съдържанието на Уебсайта за лична употреба, с нетърговски цели, и при условие, че не нарушавате наши авторски права или права на трети лица, свързани пряко или косвено с Интернет страницата.

Съдържанието на Уебсайта може да бъде използвано само чрез изрично споменаване на източника с директен линк.

Вие нямате право да използвате по какъвто и да е начин права на интелектуална и/или индустриална собственост, извън горепосочения.

Потребителите са длъжни да обезщетят съответното лице, чиито права са накърнени при всяко нерегламентирано използване на интелектуална и/или индустриална собственост.

Външни връзки.

https://villasintica.com/ може да осигури достъп до връзки към други уебсайтове и/или приложения. Тези уебсайтове/приложения са независими от нас и ние не носим отговорност за тяхното съдържание.

Всички гаранции и условия, изрични или подразбиращи се, по отношение на такъв свързан уебсайт/приложение, включително без ограничение относно точността, собствеността, валидността или законността на съдържанието на свързания уебсайт/приложения, са изключени. От Вас зависи да вземете предпазни мерки, за да гарантирате, че всичко, което изберете да използвате, не съдържа елементи като вируси, троянски кон и други подобни.

Ограничаване на отговорност.

Вила Синтика прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието в Уебсайта. Въпреки това, Ние не носим отговорност за достоверността на информацията, предоставяна на Интернет страницата.

Всички публикувани текстове в Уебсайта имат информативен характер. Материалите се базират на личен опит и проучвания от външни източници, като нямат за цел да заместят професионално мнение.

Услугите, съдържанието и софтуерът на https://villasintica.com/ се предоставят „както са“ и „както са налични“ и не се гарантира точността, навременността, изчерпателността, характеристиките или годността за определена цел на уебсайта или всяка част от информацията. Ние предприемаме необходимите мерки, за да гарантираме, че цялата информация, предоставена на Уебсайта, е вярна към момента на публикуването ѝ. Независимо от това, Вила Синтика не поема отговорност от своя страна за грешки, пропуски или неточна информация на Уебсайта. Освен това, ние не гарантираме, че Уебсайтът или всяка негова информация ще бъде непрекъсната и че всякакви дефекти ще бъдат коригирани.

Ние в никакъв случай не носим отговорност за каквито и да било загуби, включително и без ограничение, на косвени или последващи загуби или каквито и да било щети, произтичащи от пропусната употреба, данни или печалби, независимо дали по договор, деликт или по друг начин, произтичащи от или във връзка с използването на този Уебсайт или всяка една информация до степента, разрешена от закона.

Уебсайтът следва да бъде достъпен за използване по всяко време. Все пак е възможно достъпът да бъде спрян без предупреждение в случай на повреда на системата, поддръжка, ремонт или по други причини. Ето защо, не носим отговорност, ако по някаква причина в даден момент или през определен период Уебсайтът не е достъпен.

Вила Синтика не носи отговорност за непредоставяне на услугите от https://villasintica.com/ при настъпване на обстоятелства извън нашия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез които функционира Уебсайта.

Контакти.

Всички известия до Вила Синтика следва да бъдат изпратени писмено до адрес: гр. Сандански, п. к. 2800, ж. к. Промишлена зона, местност Соколовец, или на мейл: reservations@villasintica.com.

Общи разпоредби.

Запазваме си правото да извършваме промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикуваме тези промени в https://villasintica.com/, заедно със съобщение за така направените промени в Общите условия. Потребителите ще се считат за уведомени от датата на публикуване на съобщението.

Запазваме си по всяко време да прекратим всички дейност, свързани с https://villasintica.com/, като за това не е необходимо да отправяме предупреждение до Потребителите.

Имаме право да въвеждаме допълните ограничения в предвидените в настоящите Общи условия, свързани с ползването на Интернет страницата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им.

Запазваме си правото, че можем по всяко време да спираме достъпа до Уебсайта, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации, както и при диагностика и други поддръжки.

Приложим закон и юрисдикция.

За всичко неуредено в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички възникнали спорове между Нас и Ползвателите ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се отнасят пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Република България законодателство.

Версия на Условия за ползване от 01.01.2022 г.